افزایش ورود زائران خارجی از مرز بازرگان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین

افزایش ورود زائران خارجی از مرز بازرگان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین
نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت در مجلس گفت: ورود زائران خارجی از مرز بازرگان به کشور برای شرکت در پیاده‌روی اربعین افزایش یافته است.

افزایش ورود زائران خارجی از مرز بازرگان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین

نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت در مجلس گفت: ورود زائران خارجی از مرز بازرگان به کشور برای شرکت در پیاده‌روی اربعین افزایش یافته است.
افزایش ورود زائران خارجی از مرز بازرگان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین

View more posts from this author