افزایش قیمت برق کشاورزی غیرقانونی است/ 3 هزار میلیارد تومان قیر یارانه‌ای برای بخش‌های مختلف کشور در نظر گرفته شد

افزایش قیمت برق کشاورزی غیرقانونی است/ 3 هزار میلیارد تومان قیر یارانه‌ای برای بخش‌های مختلف کشور در نظر گرفته شد
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس دهم حق افزایش قیمت برق، گاز و بنزین به دولت داده نشده است و معاونت نظارت مجلس مکلف به کنترل جدی این موضوع است.

افزایش قیمت برق کشاورزی غیرقانونی است/ 3 هزار میلیارد تومان قیر یارانه‌ای برای بخش‌های مختلف کشور در نظر گرفته شد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس دهم حق افزایش قیمت برق، گاز و بنزین به دولت داده نشده است و معاونت نظارت مجلس مکلف به کنترل جدی این موضوع است.
افزایش قیمت برق کشاورزی غیرقانونی است/ 3 هزار میلیارد تومان قیر یارانه‌ای برای بخش‌های مختلف کشور در نظر گرفته شد

View more posts from this author