افزایش فروش گاز به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است

افزایش فروش گاز به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است
مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: افزایش فروش گاز در هرمزگان به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که از این حجم فروش گاز طبیعی 75 درصد مصرف نیروگاهی و مابقی مصارف صنایع، خانگی و تجاری را شامل می‌شود.

افزایش فروش گاز به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: افزایش فروش گاز در هرمزگان به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که از این حجم فروش گاز طبیعی 75 درصد مصرف نیروگاهی و مابقی مصارف صنایع، خانگی و تجاری را شامل می‌شود.
افزایش فروش گاز به بیش از 21 میلیون متر مکعب در روز رسیده است

خرید vpn خوب

کانون نماز

View more posts from this author