افزایش سهم همدان از آنتن صدا و سیما در سال 2018/ موج سفر به همدان افزایش می‌یابد

افزایش سهم همدان از آنتن صدا و سیما در سال 2018/ موج سفر به همدان افزایش می‌یابد
رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه در سال 2018 سهم همدان از آنتن صدا و سیما بیشتر می‌شود، گفت: در آینده موج سفر به همدان افزایش می‌یابد.

افزایش سهم همدان از آنتن صدا و سیما در سال 2018/ موج سفر به همدان افزایش می‌یابد

رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه در سال 2018 سهم همدان از آنتن صدا و سیما بیشتر می‌شود، گفت: در آینده موج سفر به همدان افزایش می‌یابد.
افزایش سهم همدان از آنتن صدا و سیما در سال 2018/ موج سفر به همدان افزایش می‌یابد

View more posts from this author