افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی

افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی
فرماندار نوشهر از افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی در کشور خبر داد و گفت: سال 57 امید به زندگی در کشور 50 تا 60 سال بود.

افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی

فرماندار نوشهر از افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی در کشور خبر داد و گفت: سال 57 امید به زندگی در کشور 50 تا 60 سال بود.
افزایش سن امید به زندگی تا 75 سالگی

فانتزی

View more posts from this author