افزایش سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به 3 میلیارد تومان

افزایش سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به 3 میلیارد تومان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به سه میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به 3 میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به سه میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش سقف تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به 3 میلیارد تومان

سپهر نیوز

View more posts from this author