افزایش دست فروشان نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در بروجرد است

افزایش دست فروشان نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در بروجرد است
شهردار بروجرد گفت: افزایش همه روزه تعداد دستفروشان در بروجرد نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در این شهرستان است.

افزایش دست فروشان نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در بروجرد است

شهردار بروجرد گفت: افزایش همه روزه تعداد دستفروشان در بروجرد نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در این شهرستان است.
افزایش دست فروشان نشان‎دهنده رشد بالای نرخ بیکاری در بروجرد است

ساخت بنر

View more posts from this author