افزایش تعداد نمایندگان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

افزایش تعداد نمایندگان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعداد نمایندگان هزینه سنگینی برای دولت خواهد داشت که این موضوع البته تنها این موضوع به نمایندگان برنمی‌گردد.

افزایش تعداد نمایندگان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعداد نمایندگان هزینه سنگینی برای دولت خواهد داشت که این موضوع البته تنها این موضوع به نمایندگان برنمی‌گردد.
افزایش تعداد نمایندگان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

View more posts from this author