افزایش ترافیک در شهر زنجان طی ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار

افزایش ترافیک در شهر زنجان طی ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان از افزایش ترافیک به ویژه در هسته مرکزی شهر زنجان در ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار خبر داد.

افزایش ترافیک در شهر زنجان طی ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان از افزایش ترافیک به ویژه در هسته مرکزی شهر زنجان در ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار خبر داد.
افزایش ترافیک در شهر زنجان طی ساعات پایانی روز و نزدیکی افطار

View more posts from this author