افزایش بیش از 2 هزار هکتاری باغ‌های پسته استان سمنان

افزایش بیش از 2 هزار هکتاری باغ‌های پسته استان سمنان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت:‌ بیش از 2 هزار هکتار به باغ‌های پسته استان سمنان اضافه شد.

افزایش بیش از 2 هزار هکتاری باغ‌های پسته استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت:‌ بیش از 2 هزار هکتار به باغ‌های پسته استان سمنان اضافه شد.
افزایش بیش از 2 هزار هکتاری باغ‌های پسته استان سمنان

خرید vpn تست

استخدام

View more posts from this author