افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر/ 10 تا 24 ساله‌ها بیشترین آمار غرقی‌ها

افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر/ 10 تا 24 ساله‌ها بیشترین آمار غرقی‌ها
در جلسه طرح ساماندهی سواحل و دریا بر لزوم افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر تأکید شد.

افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر/ 10 تا 24 ساله‌ها بیشترین آمار غرقی‌ها

در جلسه طرح ساماندهی سواحل و دریا بر لزوم افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر تأکید شد.
افزایش امکانات و نظارت در طرح‌های دریای نوشهر/ 10 تا 24 ساله‌ها بیشترین آمار غرقی‌ها

View more posts from this author