افراط و تفریط در بحث قانون‌گذاری مردود است/ مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است

افراط و تفریط در بحث قانون‌گذاری مردود است/ مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است، گفت: بعضی از قوانین آزمایشی هستند که سال‌ها از تاریخ انقضای آن گذشته است.

افراط و تفریط در بحث قانون‌گذاری مردود است/ مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است، گفت: بعضی از قوانین آزمایشی هستند که سال‌ها از تاریخ انقضای آن گذشته است.
افراط و تفریط در بحث قانون‌گذاری مردود است/ مجلس در امر قانون‌گذاری ضعیف عمل کرده است

View more posts from this author