افراد کم‌بهره از سیاست هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است

افراد کم‌بهره از سیاست هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است
نماینده مردم قم در مجلس گفت: حتی افرادی که از سیاست بهره چندانی نبرده‌اند هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است ولی برخی مسئولان در سخنرانی‌های خود توان نظامی کشور را خنثی‌سازی می‌کند، درحالی که امنیتی‌ترین پست‌ها را در طول عمر انقلاب داشته‌اند.

افراد کم‌بهره از سیاست هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است

نماینده مردم قم در مجلس گفت: حتی افرادی که از سیاست بهره چندانی نبرده‌اند هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است ولی برخی مسئولان در سخنرانی‌های خود توان نظامی کشور را خنثی‌سازی می‌کند، درحالی که امنیتی‌ترین پست‌ها را در طول عمر انقلاب داشته‌اند.
افراد کم‌بهره از سیاست هم می‌دانند توان نظامی پشتوانه سیاست است

View more posts from this author