افراد خائن به دنبال تنزل فتنه 88 در حد دعوای خانوادگی هستند

افراد خائن به دنبال تنزل فتنه 88 در حد دعوای خانوادگی هستند
امام جمعه جیرفت گفت: برخی به دنبال این هستند فتنه سال 88 را در حد یک دعوای خانگی تنزل بدهند که یا خائن و یا افراد فاقد بصیرت هستند.

افراد خائن به دنبال تنزل فتنه 88 در حد دعوای خانوادگی هستند

امام جمعه جیرفت گفت: برخی به دنبال این هستند فتنه سال 88 را در حد یک دعوای خانگی تنزل بدهند که یا خائن و یا افراد فاقد بصیرت هستند.
افراد خائن به دنبال تنزل فتنه 88 در حد دعوای خانوادگی هستند

View more posts from this author