افتتاح 500 پروژه جهادی در خراسان رضوی

افتتاح 500 پروژه جهادی در خراسان رضوی
مسؤول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی گفت: برای حضور مردم در اردوهای جهادی تا 200 هزار نفر را پیش‌بینی کرده بودیم، در حالی که 320 هزار نفر پای کار آمده‌اند و تاکنون 500 پروژه توسط بسیج سازندگی افتتاح شده است.

افتتاح 500 پروژه جهادی در خراسان رضوی

مسؤول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی گفت: برای حضور مردم در اردوهای جهادی تا 200 هزار نفر را پیش‌بینی کرده بودیم، در حالی که 320 هزار نفر پای کار آمده‌اند و تاکنون 500 پروژه توسط بسیج سازندگی افتتاح شده است.
افتتاح 500 پروژه جهادی در خراسان رضوی

View more posts from this author