افتتاح 100 واحد بهداشتی و درمانی فردا با حضور وزیر بهداشت در مازندران

افتتاح 100 واحد بهداشتی و درمانی فردا با حضور وزیر بهداشت در مازندران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت: همزمان با حضور وزیر بهداشت و درمان، 100 واحد بهداشتی در سراسر استان به‌طور همزمان افتتاح می‌شود.

افتتاح 100 واحد بهداشتی و درمانی فردا با حضور وزیر بهداشت در مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت: همزمان با حضور وزیر بهداشت و درمان، 100 واحد بهداشتی در سراسر استان به‌طور همزمان افتتاح می‌شود.
افتتاح 100 واحد بهداشتی و درمانی فردا با حضور وزیر بهداشت در مازندران

View more posts from this author