افتتاح 10 پروژه بخش کشاورزی در زابل

افتتاح 10 پروژه بخش کشاورزی در زابل
مدیر جهاد کشاورزی زابل از افتتاح 10 پروژه کشاورزی با اعتبار یک میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

افتتاح 10 پروژه بخش کشاورزی در زابل

مدیر جهاد کشاورزی زابل از افتتاح 10 پروژه کشاورزی با اعتبار یک میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
افتتاح 10 پروژه بخش کشاورزی در زابل

تلگرام

View more posts from this author