افتتاح طرح آبرسانی در تکمران شیروان توسط رئیس‌جمهور

افتتاح طرح آبرسانی در تکمران شیروان توسط رئیس‌جمهور
فرماندار شهرستان شیروان از افتتاح طرح عمران آبرسانی به منطقه مرزی تکمران توسط رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

افتتاح طرح آبرسانی در تکمران شیروان توسط رئیس‌جمهور

فرماندار شهرستان شیروان از افتتاح طرح عمران آبرسانی به منطقه مرزی تکمران توسط رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.
افتتاح طرح آبرسانی در تکمران شیروان توسط رئیس‌جمهور

View more posts from this author