افتتاح خانه عالم هشتادان گلباف کرمان

افتتاح خانه عالم هشتادان گلباف کرمان
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از افتتاح خانه عالم روستای هشتادان بخش گلباف کرمان و سیستم دیجیتال روستاهای حرجند و جرک از توابع شهرستان راور خبر داد.

افتتاح خانه عالم هشتادان گلباف کرمان

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از افتتاح خانه عالم روستای هشتادان بخش گلباف کرمان و سیستم دیجیتال روستاهای حرجند و جرک از توابع شهرستان راور خبر داد.
افتتاح خانه عالم هشتادان گلباف کرمان

پرس نیوز

View more posts from this author