افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در البرز

افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در البرز
بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون کشور امروز با حضور وزیر بهداشت و مقامات استانی افتتاح شد.

افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در البرز

بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون کشور امروز با حضور وزیر بهداشت و مقامات استانی افتتاح شد.
افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در البرز

View more posts from this author