افتتاح بزرگترین مجموعه سالن سینما با ۱۱ سالن در مشهد

افتتاح بزرگترین مجموعه سالن سینما با ۱۱ سالن در مشهد
بزرگترین مجموعه سالن سینما با 11 سالن در اطلس مال مشهد 13 بهمن ماه افتتاح می‌شود.

افتتاح بزرگترین مجموعه سالن سینما با ۱۱ سالن در مشهد

بزرگترین مجموعه سالن سینما با 11 سالن در اطلس مال مشهد 13 بهمن ماه افتتاح می‌شود.
افتتاح بزرگترین مجموعه سالن سینما با ۱۱ سالن در مشهد

View more posts from this author