افتتاح بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6000 مترمربع

افتتاح بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6000 مترمربع
بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6 هزار مترمربع تا شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

افتتاح بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6000 مترمربع

بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6 هزار مترمربع تا شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.
افتتاح بخش‌های جدید ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از 6000 مترمربع

View more posts from this author