اعطای 1700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی خراسان جنوبی

اعطای 1700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی خراسان جنوبی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تاکنون در استان بیش‌از 60 مورد گواهی معافیت اعطا شده که در مجموع به واحدهای تولیدی و معدنی بیش‌از یک‌هزار و 700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی اعطا شده است.

اعطای 1700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی خراسان جنوبی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تاکنون در استان بیش‌از 60 مورد گواهی معافیت اعطا شده که در مجموع به واحدهای تولیدی و معدنی بیش‌از یک‌هزار و 700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی اعطا شده است.
اعطای 1700 میلیارد ریال معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی خراسان جنوبی

موزیک سرا

View more posts from this author