اعطای نشان جغرافیایی به زیلوبافی میبد

اعطای نشان جغرافیایی به زیلوبافی میبد
نشان جغرافیایی توسط ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت سازمان مالکیت صنعتی کشور به زیلوبافی میبد اعطا شد.

اعطای نشان جغرافیایی به زیلوبافی میبد

نشان جغرافیایی توسط ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت سازمان مالکیت صنعتی کشور به زیلوبافی میبد اعطا شد.
اعطای نشان جغرافیایی به زیلوبافی میبد

View more posts from this author