اعضای 3 گروه شکارچی غیرمجاز در تهران دستگیر شدند

اعضای 3 گروه شکارچی غیرمجاز در تهران دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری اعضای سه گروه شکارچی غیرمجاز و کشف سه قبضه سلاح شکاری در استان تهران خبر داد.

اعضای 3 گروه شکارچی غیرمجاز در تهران دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری اعضای سه گروه شکارچی غیرمجاز و کشف سه قبضه سلاح شکاری در استان تهران خبر داد.
اعضای 3 گروه شکارچی غیرمجاز در تهران دستگیر شدند

View more posts from this author