اعزام 58 مبلغ به شهرها و روستاهای دیر در ماه رمضان

اعزام 58 مبلغ به شهرها و روستاهای دیر در ماه رمضان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر از اعزام 58 مبلغ به مناطق شهری و روستایی دیر در ماه رمضان خبر داد.

اعزام 58 مبلغ به شهرها و روستاهای دیر در ماه رمضان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر از اعزام 58 مبلغ به مناطق شهری و روستایی دیر در ماه رمضان خبر داد.
اعزام 58 مبلغ به شهرها و روستاهای دیر در ماه رمضان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author