اعزام 4 کاراته‌کای اصفهانی به مسابقات جهانی اسپانیا

اعزام 4 کاراته‌کای اصفهانی به مسابقات جهانی اسپانیا
رئیس هیأت کاراته استان اصفهان گفت: 4 بازیکن تیم هیأت کاراته استان اصفهان به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام می‌شوند.

اعزام 4 کاراته‌کای اصفهانی به مسابقات جهانی اسپانیا

رئیس هیأت کاراته استان اصفهان گفت: 4 بازیکن تیم هیأت کاراته استان اصفهان به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام می‌شوند.
اعزام 4 کاراته‌کای اصفهانی به مسابقات جهانی اسپانیا

View more posts from this author