اعزام 32 نجاتگر و 6 آمبولانس از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

اعزام 32 نجاتگر و 6 آمبولانس از اصفهان به مناطق زلزله‌زده
بامداد امروز، 32 نجاتگر در قالب تیم های تخصصی آوار، پیش بیمارستانی و آنست و 6 دستگاه آمبولانس و 6 دستگاه خودرو امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده و نیز 5 هزار تخته پتو و هزار دستگاه چادر امدادی با 5 دستگاه تریلر به این مناطق ارسال شدند.

اعزام 32 نجاتگر و 6 آمبولانس از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

بامداد امروز، 32 نجاتگر در قالب تیم های تخصصی آوار، پیش بیمارستانی و آنست و 6 دستگاه آمبولانس و 6 دستگاه خودرو امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده و نیز 5 هزار تخته پتو و هزار دستگاه چادر امدادی با 5 دستگاه تریلر به این مناطق ارسال شدند.
اعزام 32 نجاتگر و 6 آمبولانس از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author