اعزام یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره)

اعزام یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره)
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: بیش از یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام خواهد شد.

اعزام یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره)

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: بیش از یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام خواهد شد.
اعزام یک‌هزار زائر از شهرکرد به مرقد مطهر امام خمینی(ره)

View more posts from this author