اعزام کاروان بازسازی و توسعه حرم از گچساران به نجف اشرف

اعزام کاروان بازسازی و توسعه حرم از گچساران به نجف اشرف
رئیس نمایندگی ستاد عتبات عالیات در شهرستان گچساران از اعزام کاروان برای توسعه و بازسازی حرم در نجف اشرف خبر داد.

اعزام کاروان بازسازی و توسعه حرم از گچساران به نجف اشرف

رئیس نمایندگی ستاد عتبات عالیات در شهرستان گچساران از اعزام کاروان برای توسعه و بازسازی حرم در نجف اشرف خبر داد.
اعزام کاروان بازسازی و توسعه حرم از گچساران به نجف اشرف

View more posts from this author