اعزام ورزشکار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی ژاپن

اعزام ورزشکار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی ژاپن
سعیدرضا کیخا ژیمناست‌کار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی جام تویوتا در ژاپن اعزام می‌شود.

اعزام ورزشکار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی ژاپن

سعیدرضا کیخا ژیمناست‌کار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی جام تویوتا در ژاپن اعزام می‌شود.
اعزام ورزشکار فارسی به رقابت‌های ژیمناستیک بین‌المللی ژاپن

View more posts from this author