اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور

اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور
رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای شهرستان اراک از اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور خبر داد.

اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای شهرستان اراک از اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور خبر داد.
اعزام ورزشکاران اراکی به مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای جوانان کشور

View more posts from this author