اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان

اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان
رئیس هیأت جودو و کوراش خراسان شمالی از اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان خبر داد.

اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان

رئیس هیأت جودو و کوراش خراسان شمالی از اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان خبر داد.
اعزام جودوکار بجنوردی به رقابت‌های جهانی جودو مجارستان

View more posts from this author