اعتماد کردن به آمریکا و اروپا شرعا جایز نیست

اعتماد کردن به آمریکا و اروپا شرعا جایز نیست
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم عنوان کرده که اعتماد به ظالمین موجب شکست انسان می‌شود، گفت: مردم و مسؤولان باید بدانند که اروپا برادر آمریکاست و اعتماد کردن به هیچ کدام از آنها جایز نیست.

اعتماد کردن به آمریکا و اروپا شرعا جایز نیست

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم عنوان کرده که اعتماد به ظالمین موجب شکست انسان می‌شود، گفت: مردم و مسؤولان باید بدانند که اروپا برادر آمریکاست و اعتماد کردن به هیچ کدام از آنها جایز نیست.
اعتماد کردن به آمریکا و اروپا شرعا جایز نیست

View more posts from this author