اعتماد سرمایه‌گذاران را با عمل نکردن به قوانین خدشه‌دار نکنیم

اعتماد سرمایه‌گذاران را با عمل نکردن به قوانین خدشه‌دار نکنیم
رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نباید با عمل نکردن به قوانین اداره مناطق آزاد، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کنیم.

اعتماد سرمایه‌گذاران را با عمل نکردن به قوانین خدشه‌دار نکنیم

رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نباید با عمل نکردن به قوانین اداره مناطق آزاد، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کنیم.
اعتماد سرمایه‌گذاران را با عمل نکردن به قوانین خدشه‌دار نکنیم

View more posts from this author