اعتماد به آمریکا خطای محض است/ آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است

اعتماد به آمریکا خطای محض است/ آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است
امام جمعه بوشهر، اعتماد به آمریکا را خطای محض عنوان کرد و گفت: آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است.

اعتماد به آمریکا خطای محض است/ آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است

امام جمعه بوشهر، اعتماد به آمریکا را خطای محض عنوان کرد و گفت: آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است.
اعتماد به آمریکا خطای محض است/ آمریکا به دنبال تضعیف اقتدار ایران اسلامی در منطقه است

View more posts from this author