اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود/ توسعه متکی برتوان داخلی را مدنظر قرار دهیم

اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود/ توسعه متکی برتوان داخلی را مدنظر قرار دهیم
امام‌جمعه موقت شیراز با بیان اینکه اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود، گفت: باید با تکیه‌ بر منابع و توان داخلی حجم مراودات اقتصادی خود را بیشتر کنیم.

اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود/ توسعه متکی برتوان داخلی را مدنظر قرار دهیم

امام‌جمعه موقت شیراز با بیان اینکه اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود، گفت: باید با تکیه‌ بر منابع و توان داخلی حجم مراودات اقتصادی خود را بیشتر کنیم.
اعتماد به آمریکا بی‌فایده خواهد بود/ توسعه متکی برتوان داخلی را مدنظر قرار دهیم

View more posts from this author