اعتبارات در بخش جوانان به سمن‌های جوانان داده می‌شود

اعتبارات در بخش جوانان به سمن‌های جوانان داده می‌شود
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زنجان گفت: در بخش جوانان با توجه به اینکه کارها از طریق سمن‌های جوانان انجام می‌شود، به این بخش داده شده است.

اعتبارات در بخش جوانان به سمن‌های جوانان داده می‌شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زنجان گفت: در بخش جوانان با توجه به اینکه کارها از طریق سمن‌های جوانان انجام می‌شود، به این بخش داده شده است.
اعتبارات در بخش جوانان به سمن‌های جوانان داده می‌شود

عکس

View more posts from this author