اعتبارات تبلیغات اسلامی کردستان پاسخگوی فعالیت‌های این اداره‌کل نیست

اعتبارات تبلیغات اسلامی کردستان پاسخگوی فعالیت‌های این اداره‌کل نیست
معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: اعتبارات تبلیغات اسلامی این استان پاسخگوی برنامه‌ها و فعالیت‌های این اداره‌کل نیست.

اعتبارات تبلیغات اسلامی کردستان پاسخگوی فعالیت‌های این اداره‌کل نیست

معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: اعتبارات تبلیغات اسلامی این استان پاسخگوی برنامه‌ها و فعالیت‌های این اداره‌کل نیست.
اعتبارات تبلیغات اسلامی کردستان پاسخگوی فعالیت‌های این اداره‌کل نیست

خبرگزاری ایران

View more posts from this author