اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس تردد زائران را تسهیل کرد

اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس تردد زائران را تسهیل کرد
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس در بسیاری از موارد زمینه تسهیل تردد زائران را فراهم آورد.

اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس تردد زائران را تسهیل کرد

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس در بسیاری از موارد زمینه تسهیل تردد زائران را فراهم آورد.
اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس تردد زائران را تسهیل کرد

View more posts from this author