«اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» منتشر می‌شود

«اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» منتشر می‌شود
مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب «اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

«اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» منتشر می‌شود

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب «اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
«اصول نظریه‌پردازی در قلمروی علوم انسانی» منتشر می‌شود

View more posts from this author