اصولگراها موافق طرح منطقه آزاد بانه و مریوان بودند

اصولگراها موافق طرح منطقه آزاد بانه و مریوان بودند
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آنکه اصولگراها موافق تصویب طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان بودند اما این طرح در کنار 6 طرح دیگر کشوری تصویب نشد.

اصولگراها موافق طرح منطقه آزاد بانه و مریوان بودند

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آنکه اصولگراها موافق تصویب طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان بودند اما این طرح در کنار 6 طرح دیگر کشوری تصویب نشد.
اصولگراها موافق طرح منطقه آزاد بانه و مریوان بودند

wolrd press news

View more posts from this author