اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی دارند

اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی دارند
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اصناف را دارای نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری در مورد موضوعات اقتصادی برگرفته از آموزه‌های دینی است.

اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی دارند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اصناف را دارای نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری در مورد موضوعات اقتصادی برگرفته از آموزه‌های دینی است.
اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی دارند

عکس های داغ جدید

View more posts from this author