اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالبات است/ توزیع متوازن پرستار در مراکز درمانی ضروریست

اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالبات است/ توزیع متوازن پرستار در مراکز درمانی ضروریست
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالباتشان است، گفت: توزیع پرستار در مراکز درمانی کشور باید متوازن شود.

اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالبات است/ توزیع متوازن پرستار در مراکز درمانی ضروریست

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالباتشان است، گفت: توزیع پرستار در مراکز درمانی کشور باید متوازن شود.
اصلی‌ترین دغدغه پرستاران پرداخت به‌موقع مطالبات است/ توزیع متوازن پرستار در مراکز درمانی ضروریست

View more posts from this author