اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست.

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست.
اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

View more posts from this author