اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است

اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است
عضو هیأت علمی جامعه‌المصطفی‌ العالمیه گفت: اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است.

اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است

عضو هیأت علمی جامعه‌المصطفی‌ العالمیه گفت: اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است.
اصلاح باورها یکی از اساسی‌ترین اصلاحات جامعه از منظر امام رضا(ع) است

View more posts from this author