اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر اردبیل در نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول نیست

اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر اردبیل در نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول نیست
نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول و منطقی به نظر نمی‌رسد.

اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر اردبیل در نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول نیست

نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
اصلاحیه‌های مکرر در مصوبات شورای شهر اردبیل در نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها قابل قبول نیست

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author