اصفهان می‌تواند معین چند استان کشور باشد/ باید خود را نوکر مردم بدانیم

اصفهان می‌تواند معین چند استان کشور باشد/ باید خود را نوکر مردم بدانیم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان اصفهان، این استان می‌تواند معین چندین استان کشور باشد.

اصفهان می‌تواند معین چند استان کشور باشد/ باید خود را نوکر مردم بدانیم

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان اصفهان، این استان می‌تواند معین چندین استان کشور باشد.
اصفهان می‌تواند معین چند استان کشور باشد/ باید خود را نوکر مردم بدانیم

View more posts from this author