اصفهان در مدیریت زاینده‌رود 2 رای از 12 رای را دارد/ اولویت استفاده از آب، حق آبه‌دار است نه مجوزدار

اصفهان در مدیریت زاینده‌رود 2 رای از 12 رای را دارد/ اولویت استفاده از آب، حق آبه‌دار است نه مجوزدار
عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: اصفهان در بین 12 رأی شورای هماهنگی مدیریت به‌هم پیوسته زاینده‌رود تنها دو حق رأی دارد و در مورد حل مسائل تفکیک استانی به نتیجه‌ای نرسیدیم.

اصفهان در مدیریت زاینده‌رود 2 رای از 12 رای را دارد/ اولویت استفاده از آب، حق آبه‌دار است نه مجوزدار

عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: اصفهان در بین 12 رأی شورای هماهنگی مدیریت به‌هم پیوسته زاینده‌رود تنها دو حق رأی دارد و در مورد حل مسائل تفکیک استانی به نتیجه‌ای نرسیدیم.
اصفهان در مدیریت زاینده‌رود 2 رای از 12 رای را دارد/ اولویت استفاده از آب، حق آبه‌دار است نه مجوزدار

View more posts from this author