اصفهان بین 13 استان گروه «ج» قهرمان کشتی آزاد کشور شد

اصفهان بین 13 استان گروه «ج» قهرمان کشتی آزاد کشور شد
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد گروه «ج» کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد و در پایان تیم‌های اصفهان، خوزستان و سمنان اول تا سوم شدند.

اصفهان بین 13 استان گروه «ج» قهرمان کشتی آزاد کشور شد

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد گروه «ج» کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد و در پایان تیم‌های اصفهان، خوزستان و سمنان اول تا سوم شدند.
اصفهان بین 13 استان گروه «ج» قهرمان کشتی آزاد کشور شد

View more posts from this author